Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty zewnętrzne realizowane w Zespole Szkół Specjalnych

Erasmus + Razem dla przyszłości…

Erasmus+

Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku realizuje projekt ekologiczny ERASMUS + pt.”Zusammen für die Zukunft – Wir werden gemeinsam in Europa aktiv für unsere Umwelt”., „Razem dla przyszłości, będziemy wspólnie w Europie aktywni dla naszego środowiska”.Projekt partnerski zakłada współpracę naszej społeczności szkolnej ze szkołą z Niemiec, z Zespołem Szkół z Belgii oraz z Węgier i ma na celu promować proekologiczne akcje i zachęcać do zdrowego stylu życia. Czas realizacji projektu obejmuje okres 24 miesięcy i zaplanowany został w terminie od 01 listopada 2020 roku do 31 października 2022 r. z możliwością przesunięcia dat ze względu na pandemię.

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Zakwalifikowaliśmy się do II edycji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Cogito

„WIELKOP0LSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ W COGITO” , to kolejny projekt , który realizujemy w naszej Szkole. Projekt ma na celu wspierać proces uczenia się nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, wzbogaci metody pracy dzięki którym uczniowie będą mogli przyswajać treści z podstawy programowej w sposób aktywny i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Działania projektowe mają przyczynić się do lepszej współpracy miedzy nauczycielami z różnych szkół.

OK – Ocenianie Kształtujące

Wdrażanie Strategii Oceniania Kształtującego w związku z przystąpieniem szkoły do poziomu zaawansowanego- Całościowy Rozwój Szkoły edycja VIII, realizowanym we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Logotyp Centrum Mistrzostwa Informatycznego  CMI- Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W roku szkolnym 2021/2022 ośmioro uczniów z klasy 7-8 naszej szkoły uczestniczą w zajęciach kółka informatycznego w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Tematyka zajęć jest dość urozmaicona, jednak oscyluje głównie w obrębie zagadnień dotyczących programowania z wykorzystaniem sprzętu otrzymanego w ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej. Uczniowie zdobywają umiejętności cyfrowe, uczą się programować między innymi wykorzystując Ozoboty, Klocki lego WeDo 2.0, Scottie Go! W pierwszym semestrze nauki tematyka dodatkowych lekcji poświęcona została również podstawom programowania w Scratchu. Możliwość uczestnictwa w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego oznacza szansę na szybsze i sprawniejsze dostosowanie dotychczasowych zajęć lekcyjnych z informatyki do nowej podstawy programowej, wprowadzającej wiele zmian związanych m.in. z podstawami robotyki oraz programowaniem.

 Superkoderzy w naszej szkole 

W roku szkolnym 2022/2023 bierzemy udział   w Ogólnopolskim Programie #Superkoderzy, organizowanym przez Fundację Orange. Realizujemy ścieżkę edukacyjną “Młodzi Patrioci”.

Z kulturą mi do twarzy- projekt międzynarodowy

Powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023.  Celem jest uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

  „Razem przez świat” – projekt ogólnopolski 

Celem jest budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości, który pomoże nie tylko w zrozumieniu siebie i innych, ale także w poznawaniu świata i jego kultury. W projekcie duży nacisk kładzie się również na odnajdywanie, poprzez poznanie społeczności rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej i europejskiej, swojego miejsca w świecie.

“Mamo, Tato- co Wy na To”-pod patronatem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach skierowany do rodziców i opiekunów dzieci. Zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

„Być jak Ignacy” – projekt ogólnopolski 

Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzowanie różnych dziedzin nauki i osiągnięć wielkich polskich naukowców oraz wynalazców. Każde zajęcia odbywają się w uwielbianej przez uczniów formie angażującej zabawy. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauk oraz patronatem medialnym Polskiego Radia.

“LICZYMY NA DOBRĄ POGODĘ” otrzymał grant w ramach X Edycji Programu grantowego “mPotęga”, promującego edukację matematyczną – X Edycja Programu mFundacja- mPotęga